RZG – genomisch

Alligator x Artist
NEU
n.v.
n.v.
n.v.
488
0,18
38
-0,07
9
114
109
108
104
135
119
126
98
103
34
Jordy-Red CV x Integral RC
298474
234
n.v.
n.v.
-290
0,23
8
-0,03
-13
96
99
104
97
143
131
129
94
105
42
Rozume x Delta-Lambda
504091
n.v.
n.v.
n.v.
931
0,20
58
-0,07
24
126
118
118
100
131
101
136
94
99
28
49
Positive x Chief
500846
n.v.
n.v.
n.v.
491
0,43
64
0,09
26
128
121
106
114
127
112
127
102
102
28
Mirand-PP x Unstopabull ETC
298636
n.v.
n.v.
n.v.
516
0,13
33
-0,09
10
113
109
102
95
134
112
132
108
109
33
56
1st Grade x Capital Gain
509249
354
n.v.
n.v.
757
0,05
35
-0,13
12
114
121
123
107
131
110
132
95
103
23
42
Axl x Hotline
NEU
n.v.
n.v.
n.v.
1312
0,13
66
-0,01
43
136
110
107
99
139
125
128
111
103
29
Hothand x Toohot
500885
432
149
1933
1004
0,23
64
0,11
46
138
119
120
102
131
104
133
91
112
26
48
Altitude-Red x Salvatore
298557
243
n.v.
n.v.
1363
-0,18
37
-0,05
42
129
114
108
101
132
117
129
100
107
46
Argo x Jedi
298495
234
152
2111
1196
0,01
50
0,06
47
134
126
116
116
130
102
132
94
121
42
Discjockey x King Doc
NEU
n.v.
n.v.
n.v.
815
0,18
51
0,11
40
131
115
103
112
130
104
132
104
100
31
51
Hothand x Toohot
509977
234
n.v.
n.v.
1134
0,07
52
0,07
46
135
109
103
101
132
107
129
102
107
24
45
Redrock x Dynamo
509544
432
154
2282
666
0,49
77
0,26
50
142
121
107
109
127
102
122
92
106
44
Sidekick x Jacoby
509682
231
n.v.
n.v.
384
-0,12
3
-0,11
2
102
101
109
98
143
109
146
91
100
32
53
Mirand-PP x Rambo
509860
n.v.
n.v.
n.v.
475
0,00
19
-0,14
2
106
108
111
103
139
119
128
100
84
29
50
Sharpe x Silver
508958
234
n.v.
n.v.
937
0,06
44
-0,02
29
125
115
114
102
133
115
131
107
94
23
45
Ronald x Undenied
NEU
132
n.v.
n.v.
585
0,06
29
-0,02
18
115
116
101
108
136
117
131
104
102
29
49
Limelight-P x Bighit-P
500950
324
140
1419
638
0,37
64
0,09
31
130
107
113
102
135
109
129
95
96
26
47
Dream x Sound System
509721
243
n.v.
n.v.
855
0,17
52
0,17
47
135
115
109
119
122
105
122
n.v.
99
26
48
Discjockey x Applicable
509822
234
137
1092
555
0,02
24
0,00
19
115
113
120
108
142
105
146
100
95
28
49
*Die Preise sind empfohlene Endverbraucherpreise zzgl. MwSt. in € ab Ihrer zuständigen Besamungsstation in Deutschland. Alle Angaben ohne Gewähr.